Novinky

Březen 2016

Modulární bezpečnostní řídicí systém Siemens S7-1200F a S7-1500F

Kompletní dodávka automatizace
Projekt – Software – Dodávka – Zprovoznění

Modulární bezpečnostní řídicí systém Siemens S7-1200F nachází uplatnění v jednoduchých koncepcích, jako například pro technologii Procesního filtru ve farmacii, zatímco systém S7-1500F díky své decentralizované konfiguraci umožňuje nasazení pro rozsáhlé systémy řízení, kde se využívá konfigurace decentrálních V/V modulů komunikujících po síti PROFINET resp. PROFIsafe. Tuto koncepci nyní realizujeme pro systém řízení Procesní linky na moření drátů.

Procesní filtr je zařízení, které je určeno pro filtraci, míchání, promývání a sušení vyráběného produktu. Výrobní prostory jsou definovány buď jako prostory bez nebezpečí výbuchu a nebo jako prostory s nebezpečím výbuchu (zóna 2 IIB T4). Bezpečnostní systém S7-1200F realizuje řídicí funkce bezpečnostních obvodů, přičemž komunikuje s řídicím systémem technologie pomocí datových bloků.

Simatic S7-1200F je certifikován dle EN 61508, až do SIL3 podle IEC 62061 a až do PLe podle ČSN EN ISO 13849.


 
Červenec 2014

Automatizovaný sklad předních a zadních automobilobých sedadel pro výrobní závod v USA

Kompletní dodávka automatizace
Projekt – Software – Dodávka – Zprovoznění

Automatizovaný 4patrový sklad předních sedadel s kapacitou 120 buněk a 9patrový sklad zadních sedadel s kapacitou 158 buněk byl nedávno uveden do zkušebního provozu pro zákazníka ve městě St. Louis, USA. Dva 3osé manipulátory mají autonomní řízení Simatic IM151-8 PN/PD a pohony řízené z frekvenčních měničů řady Sinamics S120. Komunikace s centrálou Simatic S7-319 PN/DP je realizována pomocí WiFi SCALANCE W748-1 resp. průmyslové sítě PROFINET. Ruční čtečky 2D kódů jsou propojeny sítí PROFIBUS; DI/DO moduly a identifikace palet pomocí RFID jsou propojeny komunikační sběrnicí AS-Interface. Celkem 80 dopravníků je řízeno pomocí 40 Itoh Denki IB-01 2zonových řídicích modulů 24VDC s EthernetIP rozhraním. Pracovní cyklus skladu je cca 60 sekund.

SCADA systém je realizován na hardwarové platformě Simatic PC677 s procesním vizualizačním systémem Simatic WinCC. Operátoři mají k dispozici místní dotykové panely Proface. Úroveň řízení skladu komunikuje on-line s nadřazeným IS, který řídí veškerou správu skladu.


 
Leden 2014

SISTEMA, softwarový nástroj pro aplikaci normy EN ISO 13849-1 - bezpečnost strojních zařízení

Softwarový nástroj pomáhá projektantům firmy TAURID při stanovení úrovně vlastností PL (Performance Level), jak je popsáno v normě EN ISO 13849-1.

SISTEMA umožňuje modelovat strukturu projektovaných bezpečnostních částí ovládacích systémů SRP/CS, pracuje se známými pojmy, jakými jsou požadovaná úroveň vlastností PLr, střední doba do nebezpečné poruchy MTTFd, střední počet cyklů do nebezpečného selhání 10% součástí B10d, diagnostické pokrytí DC, určení pravděpodobnosti selhání PFHD, určení účinků poruch se společnou příčinou CCF. Výstupem je ověření vztahu PL≥PLr (vypočtená úroveň je vyšší nebo rovna požadované).

Software vyvíjel německý institut bezpečnosti práce IFA a je k dispozici zdarma na webových stránkách IFA.


 
Březen 2012

Vodní chlazení, porovnání 2 realizovaných variant

Kompletní dodávka automatizace
Projekt – Software – Dodávky – Výroba – Instalace – Zprovoznění

Varianta 1 – Rokwell Automation, Power Flex 753/755 (IP20)
Varianta 2 – Siemens, Sinamics G120P (IP54)

Vodní a vzduchové chlazení tvářených Al profilů bylo realizováno pro dva zákazníky na dvou různých hw platformách systému řízení (Siemens a Rockwell Automation). Požadavky koncového zákazníka a místní prostorové možnosti nás vedly k odlišnému dimenzování regulovaných pohonů. Instalace frekvenčních měničů Siemens Sinamics G120P v krytí IP54 mimo rozvaděč v těsné blízkosti ventilátorů a čerpadel, viz ilustrační foto, jsou vhodnou alternativou. Podařilo se výrazně zredukovat počet elektrických rozvaděčových skříní, jejichž klimatizovaný prostor je příliš nákladný.


 
Prosinec 2011

Manipulátor palet & Skladové hospodářství

Kompletní dodávka automatizace pro sklad palet
Projekt – Software – Dodávky – Výroba – Instalace – Zprovoznění

Transportní systém umožňuje krátkodobé uskladnění až 150 palet v mezzaninu jako bufferu mezi předchozím procesem žíhání a následným procesem balení. Algoritmus FIFO je projektován pro řízení skladu. Řízení skladu je zcela automatizované. Obsluha volí maximální kapacitu skladu, pravidla pro uskladnění palet, má možnost vyhradit pozice pro přeskladění, pro jednotlivé příkazy (Delivery Jobs, Return Jobs, Transfer Jobs), volí priority manipulací (Skip based, Order based Permanent, Order based Fixed number of skips, Order based Empty storage, atd.) Decentrální periferie manipulátoru Point I/Os komunikují s centrálním systémem řízení AB ControlLogix a PV1250 přes Industrial Hotspot RadioLinx.


 
Říjen 2011

Komunikační ovladač S7COMM pro ControlWeb

Ovladač slouží pro komunikaci mezi aplikací vytvořenou v prostředí ControlWeb a průmyslovými automaty SIMATIC S7, kde je fyzické propojení mezi PC a PLC přes rozhraní ETHERNET.

Pomocí ovladače je možné zapisovat a číst data v datových blocích DB.
Parametrizace komunikovaných proměnných (kanálů) je prováděná pomocí parametrizačního souboru.
Ovladač umožňuje komunikaci s několika PLC v síti ETHERNET.

Ovladač slouží jako náhrada doposud používané komunikace OPC.
Výhodou ovladače je vyšší rychlost přenosu dat mezi PLC a aplikací CW, která se uplatní zejména při přenosu kompaktních bloků dat, které jsou využívány při přenosu parametrů, receptur apod.

Cena ovladače je 18 000,- Kč bez DPH.


 
Září 2011

Testování PROFIBUS sítí

Nabízíme otestování sítě PROFIBUS pomocí analyzátoru. K dispozici jsou tyto funkce:

 • diagnostika sítě (zprávy v síti, chybová hlášení)
 • digitální osciloskop (rozdíly napětí, linka A, linka B, rušení, odrazy)
 • grafy (úrovně signálu, min, max, střední hodnoty vztažené k stanici/síti)
 • protokol o provedeném testu

Analyzátor umí testovat sítě PROFIBUS DP a PA. S pomocí analyzátoru pomůžeme zlepšit stabilitu sítě, snížit její výpadky a odstranit náhodné chyby. Odhalíme a pomůžeme řešit problémy s rušením, poklesy napětí, duplicitami adres, komunikačními chybami nebo zakončovacími odpory.


 
Září 2011

Paclitaxel a zahušťovací aparatura ● Elektronický podpis TAUSIGN ● Databáze MS SQL Express 2008 ● Client/Server architektura

Stanice HMI ve farmacii tekutých lékových forem je navržena na bázi ControlWeb 6.1 Network Runtime. Umožňuje mimo jiné zobrazování stavu technologie a provozních dat, ovládání technologického procesu, zpracování a zobrazování alarmů, zobrazení historických dat. ControlWeb je nainstalován na SERVER PC a KLIENT PC. Systém dále využívá databázový software MS SQL Express 2008.

Data z technologie, tzn. trendy a alarmy jsou průběžně ukládána do databáze MS SQL Express 2008. Tato databáze běží na serveru a KLIENT PC k ní přistupuje vzdáleně přes ethernet síť. Velikost databáze je omezena pouze kapacitou pevného disku. Přístup k databázi je chráněn přístupovým heslem.

V souladu s požadavky GAMP jsme vyvinuli softwarovou aplikaci TAUSIGN, tzv. elektronický podpis, která zajišťuje autentizaci a správu uživatelů i logování zásahů operátora. Aplikace elektronického podpisu je postavena na architektuře client/server. Klientské aplikace žádají server o autentizaci přihlašovaného operátora, o uložení událostí do logovacího souboru. Pro správu uživatelů a prohlížení uložených záznamů slouží aplikace User Manager a Event Viewer, která umožňuje i export záznamů do přenositelného formátu PDF. Veškeré záznamy jsou archivovány v šifrovaném tvaru.


 
Březen 2011

Montážní linka sedadel

Oddělení PLC programátorů ve spolupráci s oddělením IT specialistů se významně podílí na vývoji a implementaci systému řízení pro 4 montážní linky na výrobu předních a zadních automobilových sedadel se sběrem dat a archivací dat o vyrobených kusech. Na každé pracovní pozici na páse je možné nakonfigurovat autonomní pracovní postup (sekvenci). Každá nakonfigurovaná pracovní pozice komunikuje v průběhu operací se serverem a posílá mu aktuální informace a kontroluje dodržování funkcí POKAYOKE.

Montážní linky jsou řízeny ze systému řízení Siemens PLC S7-319 a průmyslového PC s aplikací Siemens WinCC pro zadávání parametrů linek i výroby; WinCC aplikace zároveň slouží jako terminál pro správu a přístup k serveru.

Nadřazenou úroveň řízení tvoří databázový systém (LineServer), který zprostředkovává komunikaci s okolními systémy a spravuje informace o vyrobených automobilových sedadlech. Součástí řešení je návrh a implementace protokolu pro výměnu dat mezi zakázkovým systémem (G-ISIS), databázovým systémem výrobních linek (LineServer) a pracovištěmi (Pick2Light).


 
Únor 2011

Montážní linka klimatizačních jednotek MQB Linka HVAC

Oddělení IT specialistů se významně podílí na vývoji a implementaci kompletního PC systému pro novou montážní linku klimatizačních modulů. Celkem 3 PC systémy řeší

komunikaci:
 • se serverem SAP
 • s PLC pro řízení linky
 • s PPC klienty na pracovištích
 • s kamerovým systémem
 • se systémem měření hluku a vibrací
databázi:
 • alarmních a stavových hlášení
 • přístupového systému
 • výroby
 • souborů s předpisy
webový server:
 • pro stanici údržby
 • pro správu operátorů
 • pro správu PDF souborů
 • pro správu referencí

ostatní:
 • prostor pro uložení PDF souborů s předpisy
 • konfigurace pracovišť
 • vizualizace stavů pracovišť, linky
 • přístupový systém operátorů
 • plánování výroby KANBAN
 • traceabilita
 • sledování a historie výroby
 • plánování směn a přestávek
 • statistika


 
Září 2010

Zařízení na manipulaci, skladování a řezání hliníkových polotovarů

Projektované zařízení umožňuje řezání vstupního polotovaru (log) na požadované délky (billet). Zařízení je projektováno v kategorii 4 dle EN954-1. Zákazník požadoval systém řízení Allen Bradley 1756 GuardLogix s decentrálními periferiemi 1734 Point I/Os v kombinaci s bezpečnostními moduly I/Os. Operátorské panely PV700+ umožňují zadat parametry vstupního materiálu, požadavky na dělení, diagnostiku poruch a zejména správu výrobních dat. Elektrické regulované pohony jsou řízeny z frekvenčních měničů nové řady PowerFlex 755 se zpětnou vazbou a absolutním snímačem s SSI protokolem. Před prvním dělením se kalibruje skutečná délka logu za pohybu. Součástí řízení je práce s databází polotovarů.

Začlenili jsme nové zařízení do stávajícího systému řízení navazující technologie, který používá decentrální periferie Siemens na síti Profibus. Byla zachována vysoká míra bezpečnosti a spolehlivosti. Dodrželi jsme standardy konečného zákazníka.


 
Květen 2010

Rekonstrukce řízení topeniště termické sušárny flotačního koncentrátu a úhelných kalů

Rekonstrukce se týká řídícího a zabezpečovacího systému topeniště a souvisejících prvků měření a řízení technologických parametrů termické sušárny flotačního koncentrátu a kalů s důrazem na komplexní diagnostiku všech řízených prvků a veličin.

Topeniště termické sušárny má tepelný výkon 24 MW. Je řízeno bezpečnostním redundantním řídícím systémem Simatic S7-300F. Pro ovládání zapalovacího i hlavního hořáku jsou použity programové bezpečnostní funkční bloky určené pro plynové a olejové hořáky.

Rekonstrukce přinesla zvýšení provozní spolehlivosti a snížení provozních nákladů.

Součástí dodávky je rovněž systém pro sběr a archivaci vybraných technologických dat na dobu 5 let.

Kalkulovaná návratnost vynaložené investice je jsou 2 roky.

 
Únor 2010

Simulace, modelování a optimalizace výrobních systémů

Od nového roku nabízíme simulace, modelování a optimalizace výrobních systémů. S podporou evropského fondu pro regionální rozvoj byl zpracován univerzální simulační model transportu. Více najdete v záložce Simulace výroby.


Evropský fond pro regionální rozvoj

 
Říjen 2009

Modernizace etiketovacího stroje LIBRA ve firmě IVAX Pharmaceuticals s.r.o.

Cílem modernizace bylo zvýšení spolehlivosti, technické úrovně, zajištění dostupné technické podpory. Dosavadní systém řízení S5-95U byl nahrazen novým. Pro řízení etiketovacího stroje je využíván vysokorychlostní procesor VIPA 300S se SPEED7 technologií v sestavě Siemens S7-300. Důvodem nasazení tohoto procesoru jsou požadavky na rychlost zpracování instrukcí; v tomto případě skutečný čas cyklu balancuje mezi 0-1 ms. Výhodou stále zůstává stejné programovací prostředí STEP7 firmy Siemens resp. WinCC Flexible 2008 pro programování operátorského panelu TP177A. Vše v souladu s požadavky GAMP5 a SUKL.

Pohon etiketovací jednotky – srdce etiketovacího stroje – využívá krokový motor ve spojení s výkonovou a řídicí jednotkou GAC04 resp. FFM04. Pro kontrolu tisku je použita kamera firmy Balluff.

funkční specifikace ● projekt elektro ● uživatelský software ● asistence při validaci
dodávky ● výroba ● montáž ● uvedení do provozu 
Září 2009

Sběr dat z linky montáže automobilových světel

Aplikace slouží nejen k monitorování a sběru dat z linky montáže a testování automobilových svítidel, ale také k on-line řízení výrobního procesu. Systém průběžně monitoruje data z každého stroje a vyhodnocuje dle zadaných pravidel, zda-li daný výrobek vyhovuje kontrole posloupnosti a zda byly testy z předcházejících strojů úspěšně provedeny.

K dispozici jsou obrazovky:
Správa operátorů ● Aktuální data ● Archivovaná data ● Výstupní kontrola ● Statistika ● Export ● Etalon ● Etikety

Součástí aplikace je také Kontrola posloupnosti výroby, která v případě zjištění nesprávných parametrů zablokuje daný stroj. Každé světlo je před provedením testu vyhledáno v databázi popř. v datovém bloku předcházejícího PLC zda úspěšně prošlo testem v předchozím stroji. Ke každému kusu je vytištěna jedinečná etiketa a načtena do databáze.

Aplikace přes seriové rozhraní RS485 a případný převod na porty RS232 komunikuje se čtečkami čárových kódů. V PLC systému jsou data primárně uložena, opatřena časovou značkou a až následně načtena do PC aplikace sběru dat.
 
Červen 2009

Dodávka kompletní automatizace pro pozinkovací linku ocelových svitků

PROJEKT ELEKTRO - ZPRACOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO SOFTWARE PRO PLC A HMI
NÁVRH REGULAČNÍCH STRUKTUR ELEKTRICKÝCH POHONŮ - VÝROBA ELEKTRICKÝCH SKŘÍNÍ
MONTÁŽ - ZPROVOZNĚNÍ

Automatizace pozinkovací linky představuje průnik tradičně nabízených řešení fy TAURID, a to výrobních linek na příčné a podélné dělení svitků a linek na povrchovou úpravu ocelových polotovarů. Naše firma je dodavatelem algoritmu řízení na bázi Siemens PLC Simatic S7-300/400 a decentrálních periferií ET200S. V současné době pracovníci firmy provádějí instalaci a montáž u konečného zákazníka v Polsku. Zprovoznění se plánuje ve 4. čtvrtletí 2009.

Generální modernizace a modifikace existujících výrobních linek je příležitost pro investory i dodavatele. Linka byla provozována původně v Koreji. TAURID provádí výraznou modernizaci elektro a zajišťuje harmonizaci elektroinstalace s normami EU - CE. Součástí modernizace je repase ss i stř. motorů, repase některých původních elektrických skříní, dodávka nových elektrických skříní pro původní i nově projektovaná zařízení.
 
Listopad 2008

Dodávka kompletní automatizace pro výrobní závod akustických podhledů Ecophon

Naše společnost je dodavatelem automatizace nové výrobní linky akustických podhledů Ecophon, která se právě instaluje ve firmě Saint-Gobain Ecophon Sp. z o.o. v Gliwicích, Polsko. Je to modifikace starší linky, která je v provozu ve švédském závodu. Projektovou část dodala švédská strana, TAURID Ostrava s.r.o. je dodavatelem elektrických skříní a modifikace uživatelského software pro PLC fy ELAU, instalace a montáže elektro. Součástí dodávky je také uvedení celé linky do provozu.Strojní část je také zajišťována českou firmou. Linka je cca 150 m dlouhá, obsahuje dva portálové manipulátory, dvě univerzálně stavitelné pily pro dělení materiálu a dalších osm strojů pro technologické zpracování polotovaru. Zajímavostí je diagonální pila, která řeže příčně - synchronně s pohybem pásu. Technické řešení linky respektuje požadavek na vysokou úroveň bezpečnosti dle EN954-1, kategorie 4. Bezpečnost provozu je monitorována a vyhodnocována pomocí SafetyPLC a sítě SafetyBUS.
 
Říjen 2008

Bezpečnost obsluhy zajištěna pomocí laserového skeneru S3000

Bezpečnost obsluhy při nakládání a vykládání materiálu automatické mořicí linky je hlídána pomocí laserového skeneru firmy SICK S3000 Standard. Sestava skeneru (snímač+vyhodnocovací relé) splňuje kategorii bezpečnosti dle EN 61496-3, detekce osob, rozlišení 70 mm - noha). Snímaný prostor lze softwarově konfigurovat, viz obrázek.

 
Říjen 2008

Referenční využití RFID systému BLident fy TURCK v náročné aplikaci mořírny

Aktuální poloha dvou transportních jednotek na 65 metrů dlouhé pojezdové dráze je sledována pomocí systému RFID (radiofrekvenční identifikace). Pseudospojité odměřování s rozlišením 200 mm je pro danou aplikaci vyhovující. Technologie umožňuje zlepšit přesnost na 100 mm při zachování ostatních parametrů transportu. Zvolené bezkontaktní řešení je charakteristické svou vysokou spolehlivostí a univerzálností použití nejen v agresivním prostředí linek na povrchovou úpravu materiálu. RFID sledování slouží také jako doplňkový antikolizní systém pro pojezd transportních jednotek na společné pojezdové dráze.

 
Květen 2008

Recertifikační audit ISO9001:2001 · Prezentace firmy na VŠB Ostrava · Školení Analýza rizik a GAMP5

Společnost Taurid Ostrava s.r.o. obhájila u recertifikačního auditu systém řízení jakosti ISO9001:2001. Koncem března a opět v květnu se uskuteční prezentace firmy pro studenty VŠB – TUO s cílem získat absolventy pro práci v TAURID týmu. Nabídka práce se týká profesí: projektant elektrických zařízení, programátor řídicích systémů (PLC, HMI, SCADA).

V dubnu proběhlo odborné školení zaměstnanců Analýza rizik v projektech. Projektanti i programátoři se seznámili s metodami FMEA, SPLA. Na květen je naplánováno školení GAMP5 (Good Automated Manufacturing Practice) v Belgii pro naše programátory řídicích systémů se specializací na farmacii.

 
Březen 2008

Dopravní systém pro výrobní linku č.2 ve firmě Saint Gobain ISOVER POLSKA v Gliwicích

Taurid Ostrava s.r.o. je dodavatelem automatizovaného systému řízení dopravy minerální vlny pro novou linku č.2. Dodávka zahrnuje zpracování projektové dokumentace a uživatelského software pro systém řízení (PLC Siemens Simatic S7, SCADA Siemens WinCC), výrobu elektrických skříní a následnou externí montáž včetně zprovoznění 03/2008.

 
Leden 2008

Nová výroba nosních sprejů ve společnosti Ivax Pharmaceuticals s.r.o., skupina TEVA

Kvalita práce našich softwarových inženýrů při realizaci systému řízení ve výrobě nosních sprejů byla zákazníkem oceněna skleněnou plaketou! Výroba nosních sprejů respektuje požadavky FDA21 a GAMP4 uplatňované ve farmacii, to znamená např. elektronický podpis, elektronický výrobní protokol (Batch Record). Při výrobě je použita technologie WFI (Water for Injection). Nosní spreje směřují také na velmi náročný trh do USA.

 
Prosinec 2007

Rekonstrukce příčně dělicí linky NOVASTILMEC

Cílem byla náhrada řídicího systému Simatic S5 za nový Simatic S7, autonomního systému odměřování Reliance a SCADA systému na bázi Siemens PC za Simatic HMI OP270. Polohová regulace pro podávání plechu pro střih do tabulí je řešena přímo ve ss měniči Simoreg 6RA70. Dokonalá znalost Siemens techniky je předpokladem pro krásná technická řešení. Při rychlosti polohování 24 m/s dosahujeme přesnosti 0,5 mm na délce 4,5 metrů, opakovatelnost je ještě lepší. Simatic HMI OP270 zpracovává databázi zakázek a databázi nastavení rovnačky pro stavění válců.

 
Listopad 2007

Kompletní dodávka elektro a řízení pro 5 jednoúčelových strojů/pracovišť

Siemens VDO Automotive s.r.o., Brandýs nad Labem

V listopadu probíhá uvádění do provozu 5 jednoúčelových strojů montážní linky PQ25 Climatronic. Rozsah dodávky společnosti Taurid Ostrava s.r.o.: zpracování projektové dokumentace elektro v CAE ePLAN, zpracování uživatelského software pro PLC Simatic S7-300 a HMI Simatic OP170 ve STEP7 resp. WinCC flexible, výroba rozvaděčů a ovládacích pultů, montáž u konečného zákazníka a uvedení do provozu.

 
Říjen 2007

Aplikace s použitím střídavých a stejnosměrných regulovaných elektrických pohonů

Společnost Taurid Ostrava s.r.o. využívá pro aplikace s regulovanými elektrickými pohony stejnosměrné a střídavé měniče renomovaných výrobců, zejména fy Siemens, Lenze, Telemecanique , Allen Bradley, ABB a dalších. Rozšířili jsme tým specialistů–pohonářů. Provádíme návrhy a dimenzování pohonů pracovních mechanizmů. Máme zkušenosti s otáčkovou i tahovou regulací.

ventilátory · vozíky · dopravníky · zdvihací · plošiny · manipulátory · navíječky · odvíječky

 
Červen 2007

Řízení a regulace linek pro zpracování ocelových pásů

Společnost Taurid Ostrava s.r.o. dlouhodobě vyvíjí digitální regulační systém, který je aplikovatelný na různé typy linek pro zpracování pásu. Cílem je dosažení maximálního výkonu, spolehlivosti zařízení, minimalizace počtu obslužných pracovišť a maximální míry zajištění bezpečnosti obsluhy.

 • linky na zpracování pásu podélným a příčným dělením
 • linky na povrchovou úpravu pásu mechanickým nebo chemickým působením nebo nanášením povlaku
 • linky na převíjení pásu nebo odvíjení pásu pro následné zpracování

Využívané programové bloky v systému řízení:

 • blok optimalizace tahu odvíječky
 • blok výpočtu délky a hmotnosti navinutého pásu na navíječce pro dosažení optimálního podělení pásu s ohledem na zadaný výrobní sortiment
 • blok řízení rozběhu a doběhu podélně dělicích nůžek za účelem eliminace otřepu střižné hrany v přechodových stavech linky
 • blok řízení navíječky s ohledem na maximální povolenou zátěž
 • blok synchronizace chodu pohonů podélně dělících nůžek a navíječky pro dosažení optimálního průhybu pásu ve smyčkové jámě

 
Březen 2007

Řízení nesterilní výroby ve farmacii, IVAX Pharmaceuticals s.r.o., skupina TEVA

Výroba nesterilních kapalných produktů na lince Anacid byla uvedena do provozu po modernizaci systému řízení Siemens PCS7. Tj. řízení procesu, zajištění dodržení požadavků Správné výrobní praxe (SVP) a monitorování všech procesních veličin majících vliv na proces výroby.

Hlavní charakteristiky technologie a instalovaného systému řízení:

 • poloautomatické řízení výrobních a přípravných receptur (kontrola a potvrzení obsluhou)
 • vlastní výrobní proces probíhá šaržovitě
 • výroba nesterilních tekutých lékových forem, čištění a propařování
 • vizualizace procesu včetně možnosti ovládání akčních členů
 • trendování a archivace hodnot měřených veličin a alarmů
 • vytváření, tisk a archivace výrobních protokolů
 • vizualizace stavu pomocných zařízení a provozů
 • systém vyhovuje předpisům EU pro SVP, požadavkům FDA, GEP
 • řízení systému přístupu a obsluhy odpovídající požadavkům CFR 21 Part 11, Simatic LogOn
 • systém je validován dle GAMP4

 
Únor 2007

Manipulace s materiálem

Manipulace s materiálem – vstupní data, výpočet a simulace, animace, prezentace, školení obsluhy

Cíl: definovat transportní systém, produkci za jednotku času, expoziční a manipulační časy, ostatní důležité parametry

Pro analýzu manipulace s materiálem vyvíjíme softwarový nástroj. Aplikace TAURID TRANSPORT již pomohla při analýze transportu na mořírně v Shanghaji. Na vývoji spolupracujeme s mladou generací programátorů; software je neustále vyvíjen a zdokonalován. Namísto „ono to nějak vyjde“ nabízíme „tak to bude“.

Pro transport na mořírnách a zinkovnách máme připravenou vizuální animaci. Animace pomůže v předstihu si uvědomit související požadavky, např. na organizaci a bezpečnost výroby, na lidské zdroje, na přípravu materiálu, apod.

Využití: transportní systém pro mořírny, zinkovny, členité dopravníkové systémy, aj.

 
Prosinec 2006

Automatizace pro jednoúčelové stroje a montážní linky

Nabízíme komplexní řešení automatizace jednoúčelových strojů a montážních linek nejen pro dynamicky se rozvíjející automobilový a elektrotechnický průmysl. Průmyslová komunikace na bázi RS232/485, PROFIBUS, Industrial Ethernet aj. se čtečkami čárových a datametrix kódů, s tiskárnami nebo s průmyslovými váhami, identifikace a sledování polotovarů pomocí čipů (RFID), nastavení a monitorování technologických parametrů montážní linky popř. diagnostika pracovišť tvoří nedílnou součást komplexního řešení.

Komplexní řešení automatizace jednoúčelových strojů a montážních linek
·
Řízení – PID regulace – komunikace s externím zařízením – bezpečnost obsluhy

 
Říjen 2006

Školení a seznámení pracovníků fy TAURID s aktualitami z konference ISPE v Praze

V návaznosti na pražskou zářijovou ISPE konferenci (International Society for Pharmaceutical Engineering), na které jsme měli svého zástupce, proběhlo ve firmě TAURID Ostrava s.r.o. seznámení zainteresovaných pracovníků s aktualitami v oblasti implementace řídících a informačních systémů ve farmacii, s principy validace počítačových systémů popsaných v GAMP4 (Good Automated Manufacturing Practise).

 
Květen 2006

Manipulace s materiálem a optimalizace transportu

Manipulace s materiálem a optimalizace transportu v průmyslových aplikacích bude mít v roce 2006 výrazný podíl v portfoliu zakázek firmy. Většinou se jedná o kompletní dodávky zahrnující funkční specifikaci, projekt elektro v CAE ePLAN, uživatelský software ve STEP7, systém řízení Simatic S7, HMI, WinCC, výrobu elektrických rozvaděčů, montáž a uvedení do provozu u zákazníka, technickou pomoc.

Vozíky, manipulátory, transportní jednotky a kladkostroje, odvíječky a navíječky, podávací zařízení, dopravníky a zdviže, točny nacházejí uplatnění v linkách a zařízeních, kde probíhá povrchová úprava materiálu, příčné a podélné dělení materiálu, přísun a odbavení polotovarů a také parkování aut, průběžný ohřev polotovarů, balení svitků apod.

 
Duben 2006

Dozorový audit

V únoru proběhl úspěšně dozorový audit systému managementu jakosti dle mormy ISO 9001:2000.

V letošním roce provedeme modernizaci již druhé svařovací linky ve firmě Hayes Lemmerz Autokola, a.s. Systém řízení je řešen na bázi PLC SIMATIC C7-635 s komunikační sběrnici PROFIBUS DP, decentrálními periferiemi ET200 a frekvenčním měničem SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control. Důležitým agregátem svařovací linky je pohon otáčení kola, který pracuje v režimu ručním, v režimu vyhledávání referenční polohy nebo v režimu automatického polohování pro 4 nebo 8 svarů. Frekvenční měnič pracuje buď v režimu prostého otáčení (v případě vyhledávání referenční polohy) nebo v režimu tzv. "jednoduchého polohování", tj. speciální funkce měniče Masterdrives MC.

 
Leden 2006

Parkovací dům

Společnost TAURID Ostrava s.r.o. se profiluje jako integrátor automatizačních a informačních technologií, nabízející řešení náročných algoritmů, což dokládá i při zpracování aplikačního software pro zcela nový typ parkovacího domu v Ostravě – Svinově.

Návrh robustního algoritmu parkovacího domu, který se nedostane do slepé uličky a poradí si kromě standardních projektovaných funkcí také s lidským faktorem budoucích uživatelů, byl velkou výzvou pro naše programátory. Do jaké míry se jim to podařilo ukáže až čas resp. spokojenost uživatelů.

Použitý SCADA systém Control Web 5 nabízí vizualizaci stavu zařízení v 3D, nastavení filtrů pro zobrazení, volbu provozních režimů jednotlivých sekcí, ovládání, archivaci dat, správu databáze palet, zobrazení a archivaci poruchových hlášení, komunikaci s ostatními zařízeními, tj. systémem řízení Simatic S7, pokladním systémem, web kamerou, LED info tabulí volných míst, LED info tabulí pořadí vyskladňování automobilů a také UPS.

 
Listopad 2005

Vyuka ePLANu na VŠB - Technické univerzitě Ostrava

příspěvek navazuje na předchozí zveřejněný článek o využití CAE systému ePLAN při projektování ve firmě TAURID Ostrava s.r.o.

Nabyté zkušenosti při projektování výrobních linek, strojů a zařízení předáváme nastupující generaci potenciálních uživatelů, studentům Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě. Na katedře Měřicí a řídicí techniky v předmětu „Projektování měření a regulace“ jsou studenti pod vedením Ing. Antonína Křečka seznamování se základy projektování v prostředí ePLAN.

Ing. Antonín Křeček zastupuje ve firmě mladou generaci projektantů, která pod citlivým vedením zkušeného praktika p. Petra Karáska posouvá výš úroveň zpracovaných projektů.

Firma TAURID Ostrava s.r.o. projektuje v CAE systému ePLAN.

 
Říjen 2005

SIMATIC WinCC flexible 2005

převzato z Siemens buletinu Totally Integrated Automation Newsletter, 30.09.2005. Zkráceno a upraveno.

Operátorské panely SIMATIC HMI
Větší produktivita s WinCC flexible 2005

SIMATIC WinCC flexible 2005 můžete realizovat zařízení, která vyhovují požadavkům Úřadu veřejného zdravotnictví v USA, obvykle uváděné jako FDA směrnice. V dnešní době se tato směrnice nevztahuje pouze na farmaceutický průmysl, ale ve zvyšující míře na další průmyslová odvětví vyžadující validace.

Další průmyslová odvětví budou jistě následovat. Funkce, jakými jsou oprávnění přístupu (používající elektronický podpis), správa změn, zaznamenávání a uchovávání dat všech podpůrných procesů, které doprovázejí výrobu, např. řízení jakosti, jsou příspěvkem ke zvýšení produktivity. Již existující seznamy proměnných jsou pohodlně importovány a projekty pomocí externích nástrojů, např. Microsoft Office, přeloženy do cizích jazyků.

Varianta WinCC flexible / audit znamená, že zodpovědní pracovníci jsou vůbec poprvé schopni snadno validovat své dodávky pro aplikace ve farmacii. Audit je také základem pro sledování procesu, tzv. traceabilitu v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Firma TAURID Ostrava s.r.o. realizuje projekty s použitím WinCC flexible

 
Srpen 2005

TAURID

Naše portfolio nabízených služeb zahrnuje také kompletaci elektrických rozváděčů a ovládacích pultů prvky z výrobního sortimentu fy Siemens. Rozhodnutí prosazovat do realizovaných projektů řídicí systémy Simatic se po mnoha letech zkušeností jeví z mnoha důvodů jako rozhodnutí velmi prozíravé; v oblasti frekvenčních měničů a řízených usměrňovačů a zejména v oblasti nízkonapěťové spínací techniky bylo rozhodování složitější.

Profesionální ilustrační fotografie zachycují vnitřní pohled na spínací technikou SIRIUS, řídicím systémem SIMATIC S7 a frekvenčními měniči MICROMASTER 4 vyzbrojený rozvaděč - a vnější pohled na dveře rozváděče s osazenými (prosvětlenými) tlačítky a indikátory SIGNUM od fy Siemens. Je třeba připomenout, že koncový zákazník nediktoval výrobce dodávaných komponentů.